Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

Polityka prywatności 

 

W wykonaniu obowiązku informacyjnego określonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DALEJ: „RODO”), Administrator danych osobowych informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu oraz Platformy edukacyjnej jest:

Marzena Barszcz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą REMEDJOS MARZENA BARSZCZ z siedzibą w Warszawie,  ul. Okrężna 38, 02-925 Warszawa, NIP: 7161413165, REGON: 015698990, zarejestrowaną i widoczną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się:

1) pod adresem korespondencyjnym: Marzena Barszcz, ul. Okrężna 38, 00-954 Warszawa

2) pod adresem poczty elektronicznej: sklep@marzenabarszcz.com

3. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w następujących celach, na następujących podstawach prawnych i w następujących okresach:

a) zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną  - art. 6 ust. 1 lit. b RODO - dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa,

b) zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO -  dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonania umowy sprzedaży, a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa,

c) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO - dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych;

d) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO - dane osobowe będą przetwarzane przez okres dochodzenia roszczeń, maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń;

e) obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących przed zawarciem umowy, co jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązania kontaktu i załatwienia sprawy;

f) celach marketingowych na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO - dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania akcji marketingowej lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzana danych;

g) celach związanych z technologią cookies -  art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

4. W celu realizacji umowy o świadczenie usług Administrator przetwarza również informacje dotyczące urządzenia Kupującego w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usług , tj. umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem Sklepu i jego załącznikami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Klienta ze Sklepu oraz Platformy edukacyjnej.

5. Odbiorcami danych osobowych Kupującego lub kategoriami odbiorców są:

a. urzędy skarbowe: Urząd Skarbowy w Piasecznie, ul. Energetyczna 5, 05-500 Piaseczno,

b. biuro rachunkowe: STB Dariusz Kaca, pl. Plac Czerwca 1976 Roku 7, 02-495 Warszawa

c. hostingodawca: KOBYLIŃSKI RAFAŁ RKONIK, Motorowa, nr 2, lok. 25, 20-214 Lublin,

d. dostawca systemu do fakturowania: IFIRMA SA, Grabiszyńska 241 G, 53-234 Wrocław,

e. dostawca systemu mailingowego: FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155, 31-406 Kraków,

f. Google Analytics,

g. media społecznościowe: Facebook,

h. banki: mBank, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa,

i. podmioty obsługujące płatności: PayPal, Autopay, Przelewy24.

6. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

a) prawo do dostępu do swoich danych osobowych 

b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych 

c) prawo do usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

e) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych 

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie:

a)  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub 

b) art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa art. 9 ust. 1  RODO) 

- każdej osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących sytuacjach: 

a. wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO [przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi] lub art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO [przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem], w tym profilowania na podstawie tych przepisów, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą; 

Administratorowi danych osobowych nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

b. wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,

c. wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

9. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba  której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych osobowych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

11. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest warunkiem zawarcia umowy. W celu zawarcia umowy, osoba jest zobowiązania do ich podania, zaś ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

12. Bezpieczeństwo przetwarzania

Administrator danych osobowych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;

b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

System Administratora wykorzystuje technologię plików cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW, który odwiedza Kupujący, i zapisywane na stronie Kupującego, zazwyczaj na twardym dysku urządzenia końcowego (komputer, tablet, laptop, smartfon), z którego korzysta on w celu przeglądania stron internetowych. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

 

Funkcjonalne pliki cookie (niezbędne)

 

sklep.instytutanalizybioenergetycznej.com

monit_token: 365 dni, plik cookie

Identyfikuje klienta sklepu.

shop_monit_token: 30 minut, plik cookie

Identyfikuje klienta sklepu.

client: 1 dni, plik cookie

Identyfikuje zalogowanego klienta / koszyk klienta niezalogowanego.

affiliate: 90 dni, plik cookie

Przechowuje informację o identyfikatorze partnera, od którego nastąpiło wejście do sklepu.

ordersDocuments: plik cookie

Przechowuje informację o statusie wydruku dokumentu.

__idsui: 1095 dni, plik cookie

Plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie.

__idsual: 1095 dni, plik cookie

Plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie.

__IAI_SRC: 90 dni, plik cookie

Przechowuje tylko źródło, z którego nastąpiło wejście na stronę.

login: plik cookie

Przechowuje informację o tym, czy użytkownik zalogował się na stronie.

CPA: 28 dni, plik cookie

Zawiera informacje na temat zmiennych dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona.

__IAIRSABTVARIANT__: 30 dni, plik cookie

Identyfikator wariantu dla testu A/B i konfiguracji silnika IdoSell RS.

basket_id: 365 dni, plik cookie

Identyfikator koszyka użytkownika strony, nadawany na czas trwającej sesji.

page_counter: 1 dni, plik cookie

Licznik odwiedzonych stron.

LANGID: 180 dni, plik cookie

Przechowuje informację o języku wybranym przez użytkownika strony.

REGID: 180 dni, plik cookie

Przechowuje informację o regionie użytkownika strony.

CURRID: 180 dni, plik cookie

Przechowuje informację o walucie wybranej przez użytkownika strony.

__IAIABT__: 30 dni, plik cookie

Przechowuje identyfikator testów A/B, na potrzeby testowania i poprawiania funkcjonalności sklepu.

__IAIABTSHOP__: 30 dni, plik cookie

Przechowuje identyfikator sklepu biorącego udział w teście A/B.

__IAIABTVARIANT__: 30 dni, plik cookie

Przechowuje identyfikator wariantu wylosowanego w ramach trwającego testu A/B.

toplayerwidgetcounter[]: plik cookie

Przechowuje ilość wyświetleń komunikatu typu pop up.

samedayZipcode: 90 dni, plik cookie

Przechowuje informację o kodzie pocztowym użytkownika strony, który jest konieczny do oferowania przesyłki kurierskiej w usłudze SameDay.

applePayAvailability: 30 dni, plik cookie

Przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności ApplePay.

paypalMerchant: 1 dni, plik cookie

Identyfikator konta PayPal.

toplayerNextShowTime_: plik cookie

Przechowuje informację o czasie, w którym ma nastąpić kolejne wyświetlenie komunikatu pop up. 

rabateCode_clicked: 1 dni, plik cookie

Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o aktywnym rabacie.

freeeshipping_clicked: 1 dni, plik cookie

Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o darmowej dostawie.

redirection: plik cookie

Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu pop-up informującego o sugerowanym języku dla sklepu.

filterHidden: 365 dni, plik cookie

Po kliknięciu opcji zwinięcia filtra dla towarów zapisuje informację, który filtr ma być zwinięty po odświeżeniu listy towarów.

toplayerwidgetcounterclosedX_: plik cookie

Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu typu pop-up.

cpa_currency: 60 minut, plik cookie

Zawiera informacje na temat waluty dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona.

basket_products_count: plik cookie

Przechowuje informacje na temat liczby towarów w koszyku.

wishes_products_count: plik cookie

Przechowuje informacje na temat liczby towarów na liście ulubionych.

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 dni, plik cookie

Zapewnia poprawne wyświetlanie się komunikatu pop up informującego o usłudze logowania IdoAccounts (https://www.idosell.com/pl/tysiace-gotowych-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w-innym-serwisie/).

IdoSell

platform_id: plik cookie

Przechowuje informację o tym, czy strona wyświetlana jest w aplikacji mobilnej.

paypalAvailability_: 1 dni, plik cookie

Przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności PayPal.

ck_cook: 3 dni, plik cookie

Przechowuje informację o tym, czy użytkownik strony wyraził zgodę na pliki cookies.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 dni, plik cookie

Przechowuje informację o tym, czy użytkownik zaakceptował zgodę na skorzystanie z usługi IdoAccounts.

Google

NID: 180 dni, plik cookie

Te pliki cookie (NID, ENID) służą do zapamiętywania preferencji użytkownika i innych informacji, takich jak preferowany język, liczba wyników wyświetlanych na stronie wyników wyszukiwania (na przykład 10 lub 20) oraz to, czy użytkownik chce mieć włączony filtr Google SafeSearch. Plik ten również jest konieczny do oferowania usługi płatności Google Pay.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 dni, plik cookie

Ten plik cookie jest ustawiany przez Google reCAPTCHA, który chroni naszą stronę przed zapytaniami spamowymi w formularzach kontaktowych.

PayPal

ts: plik cookie

Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

ts_c: 1095 dni, plik cookie

Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez PayPal i służy do zapobiegania oszustwom.

x-pp-s: plik cookie

Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

enforce_policy: 365 dni, plik cookie

Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

tsrce: 3 dni, plik cookie

Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

l7_az: 60 minut, plik cookie

Ten plik cookie jest niezbędny do funkcji logowania PayPal na stronie internetowej.

LANG: 1 dni, plik cookie

Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

nsid: plik cookie

Używane w kontekście transakcji na Stronie internetowej. Plik cookie jest wymagany dla bezpiecznych transakcji.

 

Analityczne pliki cookie

 

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 dni, plik cookie

Identyfikator śledzenia konwersji (Activity Tracking) na potrzeby zbierania historii źródeł poprzedzających złożenie zamówienia, a także źródła, dzięki któremu złożono zamówienie zgodnie z modelem atrybucji last click.

Google Maps

SID: 3650 dni, plik cookie

Zawierają cyfrowo podpisane i zaszyfrowane zapisy identyfikatora konta Google użytkownika i ostatniego czasu logowania. Połączenie tych plików cookie (SID, HSID) pozwala Google zablokować wiele rodzajów ataków, takich jak próby kradzieży treści formularzy przesyłanych w usługach Google.

 

Reklamowe pliki cookie

 

13. W celu korzystania z usług przez Kupującego, konieczne jest posiadanie: 

a) komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu,

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa,

d) posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej,

e) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.

14. Administrator w ramach Sklepu oraz Platformy edukacyjnej stosuje następujące formularze:

h) Formularz kontaktowy – umożliwia nawiązanie kontaktu z Administratorem danych osobowych drogą elektroniczną. Formularz kontaktowy wymaga podania: imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń.

i) Formularz rejestracyjny w Sklepie – umożliwia założenie Kupującemu konta w sklepie online i dokonywanie z poziomu Konta zakupów Produktów. Formularz rejestracyjny w Sklepie wymaga podania: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, nr telefonu, adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych;

j) Formularz Zamówienia – umożliwia dokonanie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży drogą elektroniczną. Formularz Zamówienia wymaga podania: imienia, nazwiska/ nazwa firmy (opcjonalnie), miejsce wydania Zamówienia (miejscowość, kod pocztowy, ulica i nr domu), adresu e-mail, numeru telefonu, NIP (opcjonalnie). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.  Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych;

k) Formularz rejestracyjny w Platformie edukacyjnej – umożliwia założenie Kupującemu konta na platformie edukacyjnej i korzystanie ze wszystkich funkcjonalności platformy edukacyjnej, w szczególności uzyskanie dostępu do nagrań. Formularz rejestracyjny w Platformie edukacyjnej wymaga podania: adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych;

l) Formularz odstąpienia od umowy -  umożliwia Kupującemu na warunkach opisanych w Regulaminie Sklepu oraz Platformy edukacyjnej odstąpienie od umowy. Formularz odstąpienia od umowy wymaga podania: imienia i nazwiska, adresu. Skorzystanie z formularza udostępnionego przez sprzedawcę nie jest konieczne. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania związanego z  odstąpieniem od umowy oraz maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń.

m) Formularz zapisu na newsletter – umożliwia Kupującemu zapis do newslettera. Formularz zapisu na newsletter wymaga podania: imienia i adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża zgodę na:

- wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą e-maila, 

- wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika  w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora

-  przedstawianie Użytkownikowi informacji handlowych.

Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.

15. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora danych osobowych w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Kupującym dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich.